اینم حکمت دیه زنان:

زنی رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟

خداوند