تبلیغات
کافه جوان
Logo RSS
کافه جوان یک پایگاه چند منظوره برای رفع نیازهای جوان هاست. از سرگرمی و تفریح گرفته تا مطالب اجتماعی و سیاسی روز (البته اونم با چاشنی طنز!)
شعار ما شادی حتی در سخت ترین لحظات است پس شاد باشید!

کافه جوان


* دانشگاه علوم پزشكی كرمان
-1 دانشگاه علوم پزشكی كرمان به دانشجویان پذیرفته شده خوابگاه واگذار نم ی نماید. 2- دانشكده های علوم پزشكی بم و سیرجان امكان واگذاری خوابگاه به دانشجویان را دارند.
-3 با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشكی (طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشكی ) امكان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان، صرفاً بین دانشگاه های
علوم پزشكی : اصفهان ، اهواز (جندی شاپور)، بابل، تهران، سبزوار، شاهرود، شهید بهشتی، قزوین، لرستان، مازندران، همدان و یزد، با رعایت سایر ضوابط و در صورت یكسان بودن
www.vgs.kmu.ac.ir : برنامه ارائه شده بین دانشگاه های مذكور مقدور می باشد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه
این دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری تسهیلات خوابگاهی به دانشجویان را نخواهد داشت.
* دانشگاه علوم پزشكی گلستان  گرگان
www.goums.ac.ir : این دانشگاه جهت تأمین خوابگاه در حد مقدورات برای دانشجویان تلاش خواهد كرد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی گیلان  رشت
90 را ندارد . 2- محل تحصیل رشته های كاردانی علوم - -1 این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اسكان و واگذاری خوابگاه به دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی 91
آزمایشگاهی و تكنولوژی پرتوشناسی ، در دانشكده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) شرق گیلان می باشد. 3- رشته محل های موجود در شهرستان رشت فاقد امكانات
www.gums.ac.ir : خوابگاهی برای دانشجویان می باشد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی لرستان  خرم آباد
-1 برای دانشكده پرستاری بروجرد و الیگودرز؛ دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد. 2- با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشكی
(طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشكی ) امكان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان، صرفاً بین دانشگاه های علوم پزشكی : اصفهان ، اهواز (جندی شاپور )، بابل، تهران،
سبزوار، شاهرود، شهید بهشتی، قزوین، كرمان، مازندران، همدان و یزد، با رعایت سایر ضوابط و در صورت یكسان بودن برنامه ارائه شده بین دانشگاه های مذكور مقدور می باشد.
www.lums.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی مازندران  ساری
-1 این دانشگاه با توجه به كمبود امكانات و خوابگاه هیچگونه تعهدی در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان ندارد. 2- دانشكده پرستاری و مامایی آمل فاقد
خوابگاه برای پسران می باشد و در واگذاری خوابگاه به دانشجویان دختر نیز محدودیت دارد . 3- با توجه به اجرای برنامه آمو زشی جدید رشته پزشكی (طبق مصوبات شورایعالی
برنامه ریزی علوم پزشكی) امكان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان، صرفاً بین دانشگاه های علوم پزشكی: اصفهان ، اهواز (جندی شاپور)، بابل، تهران، سبزوار، شاهرود، شهید بهشتی،
قزوین، كرمان، لرستان، همدان و یزد، با رعایت سایر ضوابط و در صورت یكسان بودن برنامه ارائه شده بین دانشگا ههای مذكور مقدور م یباشد.
www.mmsu.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی مشهد
www.mums.ac.ir : این دانشگاه در خصوص پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی در كلیه رشته ها محدودیت شدید دارد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی همدان
-1 این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد . 2- با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشكی (طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی
علوم پزشكی ) امكان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان، صرفاً بین دانشگ اه های علوم پزشكی : اصفهان ، اهواز (جندی شاپور)، بابل، تهران، سبزوار، شاهرود، شهید بهشتی، قزوین،
كرمان، لرستان، مازندران و یزد، با رعایت سایر ضوابط و در صورت یكسان بودن برنامه ارائه شده بین دانشگاه های مذكور مقدور م یباشد.
www.umsha.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
www.yums.ac.ir : این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به دانشجویان دختر و پسر جدیدالورود ندارد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم پزشكی یزد
-1 این دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به واگ ذاری خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود را ندارد . 2- با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشكی (طبق مصوبات شورایعالی
برنامه ریزی علوم پزشكی) امكان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان، صرفاً بین دانشگاه های علوم پزشكی: اصفهان ، اهواز (جندی شاپور)، بابل، تهران، سبزوار، شاهرود، شهید بهشتی،
قزوین، كرمان، لرستان، مازندران و همدان، با رعایت سایر ضوابط و در صورت یكسان بودن برنامه ارائه شده بین دانشگاه های مذكور مقدور م یباشد.
www.ssu.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری
-1 این دانشگاه فاقد هرگونه امكانات رفاهی و خوابگاهی بوده و هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین خوابگاه دانشجویی نخواهد داشت . 2- آدرس دانشگاه : ساری  كیلومتر 9
www.sanru.ac.ir : 0151 نشانی اینترنتی - 3822574 دورنگار: 3822577 - جاده دریا  صندوق پستی 578 تلفن: 6
* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان
www.gau.ac.ir : این دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهی می باشد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
-1 این دانشگاه به علت محدودیت امكانات رفاهی، هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان ندارد. 2- آدرس دانشگاه: خرمشهر  بلوار عل یبن ابیطالب(ع).
www.kmsu.ac.ir : 0632 نشانی اینترنتی - 64199 صندوق پستی: 669 تلفن: 4233321 دورنگار: 4230551 - كدپستی: 43175
* دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم  وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه
كلیه متقاضیان تحصیل در رشته های تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم ، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند ، در صورت تمایل با در نظر داشتن شرایط و ضوابط
اختصاصی دانشگاه به شرح ذیل، می توانند نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی این دانشگاه، در اولویت های 1 تا 100 فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند . اسامی داوطلبان
معرفی شده چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، پس از مرحله انتخاب رشته اعلام خواهد شد.
-1 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه . 2- برخورداری از پیشینه مذهبی و انقلابی و نداشتن هر گونه سوء پیشینه كیفری. 3- اعتقاد و التزام به رعایت
احكام اسلامی و اخلاق قرآنی . 4- علاقه مندی و انگیزه جدی برای یادگیری علوم و معارف قرآنی و اشتغال در فعالیت های قرآنی پس از تحصیل. 5- توانایی روانخوانی و آشنایی با
ترجمه و مفاهیم و تجوید قرآن كریم . 6- تحصیل در دانشكده رایگ ان است (در صورت انصراف هزینه های تحصیلی اخذ می شود). 7- كلاس های دانشكده در تمامی ایام هفته
برگزار می شود. لذا شاغلان دستگاه ها تنها در صورت مأموریت تحصیلی می توانند در این دانشكده تحصیل كنند . 8- پذیرفته شدگان غیربومی حت ی الامكان از خوابگاه دانشجویی با
وری (وام تحصیلی، مسكن، ازدواج و ...) برخوردار ? پرداخت تعرفه مربوط برخوردار می شوند. 9- دانشحویان از مزایای متعارف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن
1375 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن ، فارغ التحصیلان این دانشكده در صورت حفظ كامل قرآن /2/ می شوند. 10 - با توجه به تبصره ذیل ماده واحده مصوبه 16
بدون آزمون ورودی به مقطع كارشناسی ارشد علوم قرآنی راه می یابند. 11 - این دانشكده هیچگونه تعهدی در قبال به كارگیری و استخدام دانش آموختگان رشته تربیت علوم
www.quranu.ac.ir : قرآن مجید در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ندارد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه فردوسی  مشهد
-1 این دانشگاه ب ا توجه به محدودیت های خوابگاهی ، اسكان پذیرفته شدگان دوره روزانه غیربومی بر اساس رتبه قبولی می باشد. 2- پذیرفته شدگان دوره روزانه كه حائز رتبه
كشوری زیر 500 (در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی ) و زیر 200 (در گروه های آزمایشی علوم انسانی و زبان های خارجی) باشند از تسهیلات ویژه (خوابگاه،
رایانه و ...) برخوردار می شوند. 3- به پذیرفته شدگان نوبت دوم (شبانه)، مهمانی، انتقالی، بورسیه شاغل ارگان های دولتی و بخش خصوصی خوابگاه واگذار نمی شود.
www.um.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه فسا
www.fasaihe.ac.ir : -1 در این دانشگاه خوابگاه های دانشجویی به صورت خودگردان و به تعداد محدود ارائه می شوند. 2- آدرس: فسا  بلوار معلم. نشانی اینترنتی
* دانشگاه قم
-1 محیط اداری و آموزشی خواهران و برادران در این دانشگاه كاملاً تفكیك شده می باشد. 2- دانشگاه قم هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه به دانشجویان اعم از روزانه و شبانه یا
www.gom.ac.ir : زن و مرد ندارد. نشانی اینترنتی__
* دانشگاه كاشان
-1 این دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگا هی و رفاهی برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می باشد و در واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه نیز محدودیت دارد . 2- تغذیه
از وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف 30 درصد ق یمت غذا كه « طرح تاك » ارائه خواهد شد . دانشجو در « طرح تاك » دانشجویان در قالب
87317- بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل م یباشد، بهره مند می گردد. 3- آدرس دانشگاه: كاشان  بلوار قطب راوندی. كدپستی: 51167
www.kashanu.ac.ir : 0361 نشانی اینترنتی - تلفن: 5555333 دورنگار: 5552930
* دانشگاه كردستان  سنندج
-1 دانشگاه كردستان مطلقا تعهدی در واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم ) ندارد. 2- بعلت محدودیت ظرفیت خوابگا ه های دانشجوئی، دانشجویان حائز
رتبه های زیر 1000 دوره روزانه در واگذاری خوابگاه از اولویت برخوردار خواهند بود و دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه دولتی به سایر دانشجویان دوره روزانه ندارد .
66177- -3 این دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می باشد. 4- آدرس دانشگاه: سنندج  بلوار پاسداران. صندوق پستی: 416 كدپستی: 15175
www.uok.ac.ir : 0871 نشانی اینترنتی - تلفن: 6660067 دورنگار: 6624004
* دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین  اهواز
-1 این دانشگاه در 35 كیلومتری جاده اهواز  شوشتر واقع شده است . 2- این دانشگاه با توجه به شرایط موجود ، قادر به ارائه هیچگونه امكانات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان
www.raminuni.ac.ir : دوره نوبت دوم (شبانه) نمی باشد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه گلستان  گرگان
49138- -1 این دانشگاه، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهی دولتی می باشد. 2- آدرس دانشگاه: گرگان  خیابان شهید بهشتی. صندوق پستی: 155 كدپستی: 15759
www.gu.ac.ir : 0171 نشانی اینترنتی - تلفن و دورنگار: 2229068
* دانشگاه گیلان  رشت
1390 در مقاطع مختلف دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) فاقد خوابگاه می باشد. 2- این دانشگاه فا قد - -1 این دانشگاه ب رای دانشجویان ورودی مهر و بهمن سال تحصیلی 91
www.guilan.ac.ir : خوابگاه متأهلی می باشد. 3- تقاضا برای خوابگاه از سال دوم تحصیلی با توجه به امكانات دانشگاه قابل بررسی خواهد بود. نشانی اینترنتی
* دانشگاه لرستان  خرم آباد
-1 دانشگاه لرستان هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد. 2- فقط به 50 % از دانشجویان غیربومی رتبه اول در هر رشته خوابگاه تعلق خواهد گرفت.
www.lu.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه مازندران  بابلسر
-1 این دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهی و یا اسكان دانشجویی می باشد. 2- دانشكده دامپزشكی آمل نیز فاقد امكانات خوابگاهی و اسكان دانشجویی می باشد.
www.umz.ac.ir : 0112 نشانی اینترنتی -5232091- -3 آدرس: بابلسر  خیابان پاسداران. كدپستی: 47415 تلفن: 5
* دانشگاه محقق اردبیلی  اردبیل
-1 این دانشگاه فاقد خوابگاه د ولتی برای خواهران در سال اول و دوم و برای برادران در سال اول و دوم و سوم میباشد، لكن به كلیه خواهران پذیرفت ه شده متقاضی خوابگاه،
خوابگاه خودگردان تعلق خواهد گرفت . بدیهی است كلیه هزینه های خوابگاه خودگردان (شامل: هزینههای اجاره، سرایداری، آب، برق، گاز، تل فن و سایر هزینه های جاری ) به
صورت سرانه محاسبه شده و در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به صورت یكجا از دانشجویان خواهر متقاضی ورود به خوابگاه خودگردان، اخذ خواهد شد . 2- آموزشكده كشاورزی
مغان در 15 كیلومتری شهرستان پارس آباد مغان قرار دارد و فاقد هرگونه امكانات خو ابگاهی دولتی و خودگردان برای برادران میباشد، ولی حداكثر به نیمی از خواهران پذیرفته
شده حداكثر تا 4 نیمسال تحصیلی بر اساس اولویت، خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد . بدیهی است سایر خواهران متقاضی خوابگاه در این آموزشكده میتوانند با پرداخت هزینه
كامل، از خوابگاه خودگردان استفاده نمایند. 3- دانشكده ادبیات و علوم انسانی نمین در شهرستان نمین واقع شده فاقد امكانات خوابگاهی دولتی برای خواهران و برادران میباشد
و چنانچه دانشجویان خواهر درخواست خوابگاه خودگردان داشته باشند، این دانشكده نهایت تلاش خود را در جهت تأمین خوابگاه خودگردان معمول خواهد نمود.
www.uma.irost.net : نشانی اینترنتی
* دانشگاه مذاهب اسلامی
الف) شرایط عموم ی : 1- متدین به دین مبین اسلام . 2- التزام عملی به مقررات اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران . 3- عدم سوءپیشینه كیفری به تشخیص مراجع ذیصلاح .
-4 عدم سابقه وابستگی و هواداری به نفع گرو ه ها و مكاتب الحادی و محارب و فساد اخلاقی . 5- داشتن سلامت و توانایی كامل جسمی (جانبازان انقلاب اسلامی از این شرط
مستثنی هستند ). 6- سلامت كامل روحی و عدم اعتیاد به مواد مخدر . 7- پایبندی به اتحاد مسلمین و تقریب بین مذاهب اسلامی . 8- گزینش از بین داوطلبان مرد و زن
متولدین سال 1370 و بعد از آن صورت خواهد پذیرفت.
ب) شرایط اختصاص ی : 1- علاقمندی به تقریب و همبستگی مذاهب اسلامی . 2- عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیردولتی. 3- حافظین قرآن هنگام پذیرش دارای
اولویت می باشند. 4- پذیرش نها یی پذیرفته شدگان آزمون كتبی، منوط به قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) می باشد. 5- رشته های فقه و حقوق شافعی و فقه حقوق حنفی،
مختص برادران و خواهران اهل سنت می باشد. 6- دانشگاه در رشته های فقه و حقوق شافعی و امامیه و علوم قرآن در واحد سنندج نیز پذیرش خواهد داش ت. 7- دانشگاه در
رشته های فقه و حقوق حنفی و امامیه و علوم قرآن در واحد زاهدان نیز پذیرش خواهد داشت.
ج) اطلاعات لازم : 1- زمان دوره آموزشی 4 سال تحصیلی از تاریخ شروع خواهد بود . 2- روش تحصیل در این دانشگاه بر اساس استفاده از تجربیات جدید حوزه و دانشگاه
می باشد و دانشگاه با توجه به مقتضیات خاص خود مواد درسی لازم را كه صلاح بداند به صورت پیش نیاز در طول ترم اضافه م ینماید. 3- نظام درسی این دانشگاه واحدی است و
واحدهای درسی در هر ترم تحصیلی بر حسب مقتضیات دانشگاه عرضه م ی گردد. 4- كلاس های درسی به صورت حضوری تشكیل خواهد شد، لذا حضور دائم دانشجو در همه
كلاس ها و برنام ه ها ضروری است . 5- دانشجو متعهد می باشد كلیه ضوابط و آیین نامه های داخلی دانشگاه را رعایت و اجرا نماید . 6- تحصیل در این دانشگاه رایگان بوده و
هیچگونه شهریه ای از دانشجو دریافت نمی شود. 7- به فارغ التحصیلان مدرك كارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد. 8- دانشجویان طبق مقررات
و ضوابط از مزایای خوابگاه و تغذیه برخوردار خواهند بود. 9- وام تحصیلی و مسكن در صورت تأمین اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان به افراد واجد
www.mazaheb.ac.ir : شرایط پرداخت خواهد شد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه مراغه
www.mhec.ac.ir : این دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی بر واگذاری خوابگاه برای دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) ندارد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه ملایر
-1 این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و در قبال ارائه خوابگاه و اسكان دانشجویی هیچگونه تعهدی به دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه ) ندارد ، مع الوصف
0851- 65719 تلفن: 3339983 - دانشجویان می توانند از خوابگا ههای خودگردان استفاده نمایند. 2- آدرس دانشگاه: ملایر  كیلومتر 4 جاده اراك. كدپستی 95863
www.malayeru.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه ولایت  ایرانشهر
0547- آدرس مجتمع: استان سیستان و بلوچستان  شهرستان ایرانشهر  كیلومتر 4 جاده بمپور. تلفن: 3314163 تلفكس: 3312289
* دانشگاه ولیعصر(عج)  رفسنجان
-1 این دانشگاه برای درصدی از دانشجویان روزانه امكانات خوابگاهی دارد. 2- این دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ندارد.
www.vru.ac.ir : نشانی اینترنتی
* دانشگاه هرمزگان  بندرعباس
90 از ارائه و واگذاری خوابگاه به دانشجویان كلیه دوره ها معذور است. 2- آدرس دانشگاه: بندرعباس  كیلومتر 6 جاده میناب. - -1 این دانشگاه در سال تحصیلی 91
www.hormozgan.ac.ir : 0761 نشانی اینترنتی -766042- صندوق پستی: 3995 تلفن: 50
* دانشگاه هنر اسلامی  تبریز
این دانشگاه به منظور استعدادسنجی و اولویت بندی، در رشته های تحصیلی خود كه در ارتباط با هنر اسلامی می باشد، دانشجویان خود را به صورت شرایط خاص و پس از انجام
مصاحبه ، پذیرش و جذب خواهد نمود . كلیه متقاضیان تحصیل در رشته های تحصیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، چنانچه مجاز به ا نتخاب رشته شده باشند ، در صورت تمایل با
در نظر داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه به شرح ذیل، می توانند نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی این دانشگاه، در اولویت های 1 تا 100 فرم انتخاب رشته خود
اقدام نمایند. اسامی داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، پس از مرحله انتخاب رشته اعلام خواهد شد.
( 90 (مهرماه 1390 - -1 این دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد . 2- شروع كلاس برادران در تمامی رشته های تحصیلی ب ه غیر از رشته نیمه متمركز طراحی صنعتی از نیمسال اول 91
91 (مهرماه ماه 1391 ) می باشد. 4- شروع كلاس خواهران در تمامی رشت ه ها از نیمسال - می باشد. 3- شروع كلاس برادران رشته نیمه متمركز طراحی صنعتی از نیمسال اول 92
90 (بهمن 1390 ) می باشد. 5- كلاس های كاردانی فرش در شهرستان هریس برگزار خواهد شد. 6- پذیرش رشته هنر اسلامی برای گرایش فلز می باشد . 7- ثبت ن ام - دوم 91
www.tabriziau.ac.ir : تمامی رشته ها (برادران و خواهران) در موقع اعلام لیست قبولین طبق زمان و دستورالعمل سازمان سنجش انجام خواهد شد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه هنر  اصفهان
-1 خ وابگاه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان روزانه به صورت خودگردان می باشد و بر ای دانشجویان شبانه نیز دانشگاه هیچ تعهدی جهت ارا ئه خوابگاه ندارد . 2- انتقال از
www.aui.ac.ir : واحد نایین به واحد اصفهان، تحت هیچ شرایطی امكان پذیر نخواهد بود. نشانی اینترنت__

* دانشگاه هنر  تهران
-1 محل تحصیل بر اساس رشته تهران یا كرج م ی باشد. 2- دانشگاه نسبت به ارائه سرویس ایاب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس تعهدی ندارد . 3- با توجه به ظرفیت
خوابگاه های مجردی و بر اساس اولویت، دانشجویان روزانه با عنایت به نوع رشته و محل تحصیل در خوابگاه های تهران یا كرج مستقر خواهند شد . 4- دانشگاه فاقد خوابگاه
متأهلی م ی باشد. 5- دانشگاه تعهدی برای اسكان دانشجویان شبانه ندارد . 6- دانشجویان روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبرانی به تشخیص گروه آموزشی می شوند هزینه
دروس پی ش نیاز را م ی بایست پرداخت نماین د. 7- دانشجویان رشته نمایش كه از ابتدا رشته خود را انتخاب م ی نمایند، پس ا ز ورود به دانشگاه در صورت تقاضای تغییر رشته در
www.art.ac.ir : صورتی این امر میسر است كه مشمول شرایط آئین نامه تغییر رشته باشند. نشانی اینترنتی
* دانشگاه یاسوج
www.yu.ac.ir : این دانشگاه در قبال تأمین خوابگاه به دانشجویان محدودیت دارد. نشانی اینترنتی
* دانشگاه یزد
-1 این دانشگاه در حد توان، امكانات خوابگاهی را برای دانشجویان غیربومی فراهم می نماید. 2- آدرس: یزد  صفائیه  بلوار دانشگاه  خیابان پژوهش  پردیس اصلی دانشگاه.
www.yazduni.ac.ir : نشانی اینترنتی
* مجتمع آموزش عالی جهرم
74135- 74137 صندوق پستی: 111 - -1 خوابگاه به صورت خودگردان در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. 2- آدرس مركز: جهرم  بلوار سپاه. كدپستی: 66171
www.jahrom.ac.ir : 0791 نشانی اینترنتی - تلفن: 3344445 دورنگار: 3344446
* مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان
www.quchan-tech.ac.ir : آدرس مجتمع: قوچان  جنب باشگاه معلم. نشانی اینترنتی
* مجتمع آموزش عالی كازرون
0721-2226051- -1 این مجتمع فاقد خوابگاه دانشجویی می باشد. 2- آدرس: كازرون  چهارراه ارشاد  ابتدای خیابان آیت ا... طالقانی. تلفن: 2
www.kazeroun.ac.ir : نشانی اینترنتی
* مجتمع آموزش عالی گنبدكاووس  گنبدكاووس
-1 این واحد آموزشی فاقد خوابگاه بوده و دانشجویان فقط می توانند از خوابگا ههای خودگردان در سطح شهر استفاده نمایند. 2- آدرس: گنبد كاووس  خیابان شهید فلاحی
0172- 2225021 دورنگار: 2224060 - (فرودگاه سابق). صندوق پستی: 163 تلفن: 3
* مجتمع آموزش عالی نیشابور
0551- آدرس مجتمع: نیشابور  ابتدای شهرك بهداری. صندوق پستی: 899 كدپستی: 91136 تلفن: 6610140 دورنگار: 6610960
* مركز آموزش عالی استهبان
0732- آدرس: استان فارس  شهرستان استهبان  جنب پایانه مسافربری  ساختمان داننشگاه استهبان. تلفن: 4222900
* مركز آموزش عالی اقلید
0752-4226655-4221006- 73819 تلفن: 4226676 - آدرس: استان فارس  شهرستان اقلید  میدان سلامت  خیابان شهید سیدمصطفی خمینی. كدپستی: 43889
* مركز آموزش عالی لامرد
0782- آدرس: استان فارس  شهرستان لامرد  بلوار غدیر  خیابان كوثر. تلفن: 5236500
* مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه زنجان
www.jasbs.ac.ir : این مركز به هیچ وجه امكان تامین مسكن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی برای دانشجویان را نخواهد داشت. نشانی اینترنتی
* مؤسسه آموزش عالی علمی  كاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر)
-1 این مؤسسه به هیچ وجه امكان واگذاری خوابگاه به دانشجویان را ندارد . 2- تسهیلات رفاهی منوط به وجود امكانات بوده و مؤسسه تعهدی از این بابت نخواهد داشت .
-3 مسئولیتی از حیث استخدام پذیرفته شدگان بر عهده مؤسسه نمی باشد. 4- حداكثر سن متقاضیان شاغل و غیرشاغل 35 سال تمام می باشد. 5- داشتن توانایی های جسمی و
روانی و عدم نقص عضو مؤ ثر در كار كارگاهی الزامی است . 6- چنانچه دانشجویی به هر دلیل ترك تحصیل نماید یا از دوره اخراج شود، موظف و متعهد است كل هزینه ها و
خسارات وارده را بر طبق ضوابط و به تشخیص مؤسسه پرداخت نماید . 7- پذیرفته شدگان در این دوره موظف به حضور در تمامی كلاس ها در ایامی كه از طرف مؤسسه تشكیل
می شود، خواهند بود . 8- داوطلبانی كه از سهمیه شاغلین جمعیت هلال احمر استفاده می نمایند می بایست حداقل دو سال سابقه كار در مراكز ارتوپدی فنی جمعیت هلال احمر
داشته باشند. 9- پذیرفته شدگان سهمیه شاغلین تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل به جمعیت هلال احمر خواهند داشت.
www.helal-uast.ac.ir : نشانی اینترنتی
* مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
-1 پس از اعلام نتایج آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش كشور كه چند برابر ظرفیت موسسه م ی باشد، از معرف ی شدگان به ترتیب اولویت امتیاز آزمون، مطابق با
ضوابط موسسه، مراحل پذیرش بعمل خواهد آمد . 2- داوطلبان متقاضی لازم است پس از موفقیت در چند برابر ظرفیت آزمون سراسری سال 1390 و برای احزار صلاحیت های
حداكثر تا ده روز پس از اعلام رسمی نتایج آزمون سراسری
www.ikdu.ir و www.Qabas.net عمومی پذیرش، فرم مصاحبه اینترنتی را در سایت موسسه به نشانی
تكمیل نمایند و یا پس از دریافت فرم از سایت مؤسسه آن را تكمیل و به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ارسال نمایند . داوطلبان برای كسب اطلاعات بیشتر
0251 تماس حاصل كنند . 3- داوطلبان متقاضی لازم است نسبت به تكمیل و ارسال برگه -2908193- می توانند به سایت موسسه مراجعه نم وده و یا با شماره تلفن های: 5
ثبت نام نمایند . 4 واحد های این دوره 134
www.Qabas.net : 90 ) به نشانی مؤسسه اقدام و یا از طریق سایت مؤسسه به نشانی /4/ تقاضانامه ثبت نام (حداكثر تا تاریخ 20
واحد است كه از نظر محتوایی عمدتاً نظری بوده و در شش محور تهیه و تنظیم شده است (دروس پایه 47 واحد  دروس معارف قرآنی و روایی 19 واحد  دروس فلسفه و كلام
18 واحد  دروس اخلاق، عرفان و تربیت اسلامی 18 واحد  دروس تاریخ و سیره 16 واحد  دروس نظا م های اجتماعی در اسلام 16 واحد ). 5- هر دانشجو می تواند در هر
ها، جزوات و كتب آموزشی كه از سوی مؤسسه منتشر شده CD نیمسال تحصیلی حداكثر 24 واحد درسی اخذ نماید . 6- دانشجویان لازم است با پرداخت هزینه نسبت به تهیه
است، به فراگیری دوره بپردازند، مؤسسه با توجه به تراكم دانشجویان در مراكز استا ن ها، به برگزاری كلاس های رفع اشكال حضوری، تلفنی و اینترنتی اقدام می نماید . همچنین
امكان پاسخگویی به اشكالات از طریق مكاتبه، پست الكترونیك، پایگاه اطلاع رسانی و تلفن نیز فراهم است . 7- افراد پذیرفت ه شده با رعایت مقررات وظیفه عمومی از معافیت
تحصیلی استفاده می كنند. 8- لازم است داوطلبان با دقت اطلاعات راهنمای شركت در آزمون سراسری كه از سوی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به ایشان ارائه می شود را
به دقت مطالعه نمایند و مطابق اطلاعات موجود در راهنما، قسمت مربوط به مراكز خاص را تكمیل نمایند . بدیهی است كه عدم تكمیل مورد مربوط به مراكز خاص به معنای
عدم امكان انتخاب رشته موسسه خواهد بود . 9- داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی این مؤسسه در صورتیكه در ردیف معرف ی شدگان مربوطه قرار گرفته باشند،
می توانند به هنگام انتخاب رشته، كدرشته یا كدرشته های مربوطه را از اولویت اول انت خابی تا اولویت دهم در هر انتخابی كه علاقمند باشند، انتخاب نمایند . بنابر این مراحلی كه
لازم است داوطلبان به منظور پذیرش در دوره نیمه حضوری كارشناسی معارف اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) انجام دهند عبارت است از : الف ) تكمیل فرم
تقاضانامه ثبت نام . ب) تكمیل قسمت مربوط به مراكز دارای شرایط خاص در سایت سازمان سنجش آموزش كشور . ج ) تكمیل فرم مصاحبه اینترنتی . د ) انتخاب كدرشته مربوطه
1390 ملزم به پرداخت شهری ه های ثابت و متغیر (شهریه - در یكی از ده انتخاب اول در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور . 10 - پذیرفته شدگان سال تحصیلی 91
40 ریال) می باشند. 11 - شهریه ثابت و متغیر به طور سالانه و در صورت تصویب / 450 ریال و شهریه متغیر به ازای هر واحد تحصیلی 000 / ثابت برای هر نیمسال تحصیلی 000
هیات رئیسه مؤسسه افزایش می یابد، حداكثر نرخ افزایش سالانه، متناسب با افزایش شهر یه مراكز آموزش عالی مشابه خواهد بود . 12 - شهریه دانشجو در ترم تابستانی یا در
آخرین نیمسال تحصیلی كه كمتر از 5 واحد اخذ شده است، پنجاه درصد شهریه ثابت خواهد بود . 13 - شهریه متغیر درس خودخوان (درسی كه به دلیل به حد نصاب نرسیدن
دانشجو در یك استان بدون جلسات رفع اشكال حضوری و یا اینترنتی برگزار می شود) 50 درصد شهریه متغیر خواهد بود. 14 - دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در
جدول مذكور در بند 15 از تخفیف شهریه برخوردار خواهند بود . میزان و چگونگی اعمال تخفیف شهریه مطابق آیین نامه داخلی دانشگاه خواهد بود .
-15 تخفیف های موجود در جدول ذیل تا سقف 80 درصد برای آن دسته از دانشجویانی است كه شهریه آنها توسط نهادها یا مؤسسات حمایتی پرداخت نمی گردد.
ردیف نوع شرح وضعیت مورد توضیح
1 خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان، آزادگان و ایثارگران همسر و فرزندان خانواده های شهدا،
جانبازان و آزادگان
%50 تخفیف از شهریه
ثابت با ارائه گواهی از بنیاد شهید و امورایثارگران
2 خانواده های كم درآمد و بی سرپرست، خانواده های تحت پوشش كمیته امداد، بهزیستی و یا
بازنشستگان كم درآمد دولت
%50 تخفیف از شهریه
ثابت و متغیر
با ارائه گواهی از كمیته امداد، بهزیستی یا
اصل فیش حقوق بازنشستگی
3 طلاب ممتاز طلاب علوم دینی كه معدل آنها در هر ترم بالای هفده باشد 40 % تخفیف از شهریه
ثابت و متغیر
با ارائه گواهی احراز معدل در هر ترم از مركز
مربوطه بوده و منحصر به همان ترم می باشد
4 رتبه های اول تا پنجم ویژه دانشجویان نیمه حضوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 40 % تخفیف از شهریه
ثابت و متغیر
این تخفیف به رتبه های برتر هر ورودی تعلق
می گیرد و منحصر به همان ترم می باشد__

ردیف نوع شرح وضعیت مورد توضیح
5 رتبه های ششم تا دهم ویژه دانشجویان نیمه حضوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 30 % تخفیف
از شهریه ثابت و متغیر
6 ممتازین تحصیلی ویژه دانشجویان نیمه حضوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 30 % تخفیف
از شهریه ثابت و متغیر
این تخفیف به رتبه های برتر هر ترم تعلق
می گیرد و منحصر به همان ترم می باشد
7 پژوهشگران جوان كسب رتبه در یكی از جشنوار ه های علوم اسلامی و یا ت ألیف كتاب یا مقاله در
حوزه علوم اسلامی
%20 تخفیف
از شهریه ثابت با ارائه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح
8 حافظان قرآن كریم كسب رتبه اول تا دهم در یكی از مسابقات بین المللی 20 % تخفیف
از شهریه ثابت با ارائه گواهی از سازمان اوقاف
9 كسانی كه در یكی از زمین ه های فرهنگی، ورزشی و هنری در سطح كشوری یا بین المللی افتخار
كسب كرده اند
%20 تخفیف
از شهریه ثابت با ارائه گواهی از فدراسیون یا سازمان مربوط
آدرس مؤسسه: قم  بلوار محمدامین (صلی الله علیه وآله وسلم)  خیابان 20 متری گلستان  بین كوچه 7 و 9  پلاك 27  مركز آموزش نیمه حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی
0251- 2908193 دورنگار: 2931998 - امام خمینی(ره). تلفن تماس: 5
* رشته پرستاری در دانشگا ههای علوم پزشكی ویژه بهیاران شاغل با دیپلم بهیاری
1388 می باشد. - -1 ظرفیت پذیرش این رشته 10 % ظرفیت پذیرش كارشناسی پیوسته رشته پرستاری برحسب تعداد متقاضی در هر استان به مدت 5 سال از سال تحصیلی 89
-2 استان بومی، استان محل خدمت (محل اشتغال ) بهیار می باشد (متقاضیان حق انتخا ب كدرشته محل های ایجاد شده در استان های همجوار را ندارند. 3- طول دوره تحصیل و
نظام آموزشی مطابق آیین نامه آموزشی مقاطع كاردانی، كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی است . 4- پذیرفته شدگان این
آزمون مجاز به انتقال و جاب جایی نمی باشند. 5- برنامه آموزشی مطابق برنامه آموزشی مقطع كارشناسی پیوسته پرستاری مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی است .
درس هایی كه دانشجو در دوره بهیاری گذرانده است در مقطع كارشناسی پیوسته، تطبیق واحد داده نم یشود و دانشجو ملزم است كلیه دروس مقطع كا رشناسی پیوسته
پرستاری را بگذراند.
2- برخورداری از سلامت كامل جسمی و روانی. . الف) شرایط عمومی: 1- دارا بودن شرایط عمومی شركت در آزمون سراسری سال 1390
ب) شرایط اختصاصی : 1- دارا بودن گواهینامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتی و یا غیردولتی به تأیید دفتر پرستاری محل خدمت. 2- دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت
اعم از دولتی و یا غیردولتی به عنوان بهیار در استان محل خدمت به تأیید دفتر پرستاری محل ارائه خدمت . 3- دارا بودن دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دیپلم
بهیاری نظام جدید آموزش متوسطه به اضافه مدرك پیش دانشگاهی.برچسب ها : اطلاعاتی در مورد دانشگاه های کل کشور , شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی , شماره تلفن های دانشگاه های کشور , قوانین موجود در دانشگاه ها , آدرس دانشگاه ها , آموزشكده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهران , آموزشكده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری كشور تهران , آموزشكده كشاورزی وابسته به وزارت جهاد كشاورزی كرج , آموزشكده محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست كرج , دانشكده الهیات میبد (استان یزد) , دانشكده تربیت دبیر فنی و حرفه ای دختران تهران (شریعتی) تهران , دانشكده ریاضی و كامپیوتر خوانسار , دانشكده سلامت , ایمنی و محیط زیست وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران , دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) تهران , دانشكده فنی و مهندسی اراك , دانشكده فنی و مهندسی تربت حیدریه , دانشكده فنی و مهندسی گلپایگان , دانشگاه آی تا... العظمی بروجردی(ره) بروجرد , دانشگاه اراك , دانشگاه ارومیه , دانشگاه اصفهان , دانشگاه الزهرا(س) تهران , دانشگاه ایلام , دانشگاه بجنورد , دانشگاه بناب , دانشگاه بوعلی سینا همدان , دانشگاه بیرجند , دانشگاه بی نالمللی امام خمینی(ره) قزوین , دانشگاه تبریز , دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش , دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز , دانشگاه تربیت معلم تهران , دانشگاه تربیت معلم سبزوار , دانشگاه تفرش , دانشگاه تهران , دانشگاه خلیج فارس بوشهر , دانشگاه دامغان , دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س) قم , دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار چابهار , دانشگاه رازی كرمانشاه , دانشگاه زابل , دانشگاه زنجان , دانشگاه سمنان , دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان , دانشگاه شاهد , دانشگاه شاهرود , دانشگاه شهركرد , دانشگاه شهید باهنر كرمان , دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشگاه شهید مطهری تهران , دانشگاه شیراز , دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو , دانشگاه صنعت نفت آبادان , دانشگاه صنعتی ارومیه , دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشگاه صنعتی امیركبیر تهران , دانشگاه صنعتی بابل بابل , دانشگاه صنعتی بیرجند , دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول , دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان , دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران , دانشگاه صنعتی سهند تبریز , دانشگاه صنعتی سیرجان , دانشگاه صنعتی شریف تهران , دانشگاه صنعتی شیراز , دانشگاه صنعتی قم , دانشگاه صنعتی كرمانشاه , دانشگاه صنعتی مالك اشتر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , دانشگاه صنعتی همدان , دانشگاه صنعتی هویزه سوسنگرد , دانشگاه علامه طباطبایی تهران , دانشگاه علم و صنعت ایران تهران , دانشگاه علوم اقتصادی تهران , دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران , دانشكده علوم پزشكی تربت حیدریه , دانشكده علوم پزشكی كرج , دانشكده علوم پزشكی نیشابور , دانشگاه علوم پزشكی اراك , دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران , دانشگاه علوم پزشكی اردبیل , دانشگاه علوم پزشكی ارومیه , دانشگاه علوم پزشكی اصفهان , دانشگاه علوم پزشكی ایلام , دانشگاه علوم پزشكی بابل , دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله(عج) تهران , دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس , دانشگاه علوم پزشكی بوشهر , دانشگاه علوم پزشكی بیرجند , دانشگاه علوم پزشكی تبریز , دانشگاه علوم پزشكی تهران , دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز , دانشگاه علوم پزشكی جهرم , دانشگاه علوم پزشكی جیرفت , دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی بجنورد , دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان , دانشگاه علوم پزشكی زابل , دانشگاه علوم پزشكی زاهدان , دانشگاه علوم پزشكی زنجان , دانشگاه علوم پزشكی سبزوار , دانشگاه علوم پزشكی سمنان , دانشگاه علوم پزشكی شاهرود , دانشگاه علوم پزشكی شهركرد , دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران , دانشگاه علوم پزشكی شیراز , دانشگاه علوم پزشكی فسا , دانشگاه علوم پزشكی قزوین , دانشگاه علوم پزشكی قم , دانشگاه علوم پزشكی كاشان , دانشگاه علوم پزشكی كرمان , دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه , دانشگاه علوم پزشكی گلستان گرگان , دانشگاه علوم پزشكی گیلان رشت , دانشگاه علوم پزشكی لرستان خرم آباد , دانشگاه علوم پزشكی مازندران ساری , دانشگاه علوم پزشكی مشهد , دانشگاه علوم پزشكی همدان , دانشگاه علوم پزشكی یاسوج , دانشگاه علوم پزشكی یزد , دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری , دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان , دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر , دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه , دانشگاه فردوسی مشهد , دانشگاه فسا , دانشگاه قم , دانشگاه كاشان , دانشگاه كردستان سنندج , دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز , دانشگاه گلستان گرگان , دانشگاه گیلان رشت , دانشگاه لرستان خرم آباد , دانشگاه مازندران بابلسر , دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل , دانشگاه مذاهب اسلامی , انشگاه مراغه , دانشگاه ملایر , دانشگاه ولایت ایرانشهر , دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان , دانشگاه هرمزگان بندرعباس , دانشگاه هنر اسلامی تبریز , دانشگاه هنر اصفهان , دانشگاه هنر تهران , دانشگاه یاسوج , دانشگاه یزد , مجتمع آموزش عالی جهرم , مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان , مجتمع آموزش عالی كازرون , مجتمع آموزش عالی گنبدكاووس گنبدكاووس , مجتمع آموزش عالی نیشابور , مركز آموزش عالی استهبان , مركز آموزش عالی اقلید , مركز آموزش عالی لامرد , مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه زنجان , مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر) , مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ,
دسته بندی : خارج از کافه ,
آخرین مطالب
» تولدم مبارک بعد از 9 روز ( پنجشنبه 10 اسفند 1396 )
» خدمتم آرزوست!! ( چهارشنبه 10 آبان 1396 )
» خسته ایم شدید ( شنبه 11 شهریور 1396 )
» دیوانگی ( یکشنبه 22 اسفند 1395 )
» روال همین بوده...همینم می مونه ( یکشنبه 1 اسفند 1395 )
» دنیا خیلی کثیفه. گوهه گوه. ( یکشنبه 17 بهمن 1395 )
» میپاچه خونم رو عکسات! ( دوشنبه 11 بهمن 1395 )
» سخت نویسی ( یکشنبه 10 بهمن 1395 )
» هوز کٍیر؟ جاست رایت دِن شات د فاک آپ ( یکشنبه 3 بهمن 1395 )
» لذت یا زجر؟ ( شنبه 2 بهمن 1395 )
» کامو جان دوستت دارم ( دوشنبه 27 دی 1395 )
» برگشتم ولی چه برگشتنی ( دوشنبه 27 دی 1395 )
» من باد میشم میرم تو موهات ( سه شنبه 5 مرداد 1395 )
» دُرافشانی ( دوشنبه 21 تیر 1395 )
» طوری که من فکر میکنم ( جمعه 11 تیر 1395 )
» تنهایی یک روح بزرگ ( یکشنبه 6 تیر 1395 )
» خاطره نویسی ( یکشنبه 6 تیر 1395 )
» دلم می خواهد ( شنبه 29 خرداد 1395 )
» همه مقصریم ( دوشنبه 24 خرداد 1395 )
» نانوشته ها ( پنجشنبه 13 خرداد 1395 )
» تاریکی سینما ( سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 )
» انتخاب بین بد و بدتر ( جمعه 3 اردیبهشت 1395 )
» پاییز فصل آخر سال است ( چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 )
» سیگار تنهایی ( چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 )
» 50 سال دیگر ( دوشنبه 30 فروردین 1395 )
» ژن های تشدید شده ( دوشنبه 30 فروردین 1395 )
» ایستاده در غبار در شهر زیبا ( یکشنبه 29 فروردین 1395 )
» پروازم قفسی نچشد! ( پنجشنبه 26 فروردین 1395 )
» علمی تخیلی ( چهارشنبه 25 فروردین 1395 )
» حرف ها ( دوشنبه 23 فروردین 1395 )
پشتیبانی آنلاین
  • چت با نویسندگان کافه

آمار بازید
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
مترجم سایت